%AKCIJSKA PRODAJA%

 besplatna poštarina za iznose preko 10.000 din.

ROK ZA ISPORUKE JE 10 radnih dana tokom sniženja.

KORISNIČKI SERVIS - REKLAMACIJE

 

 

PRIMEDBE I REKLAMACIJE

 

Žalbe, reklamacije i primedbe potrošači mogu izjaviti:

 

1. slanjem na elektronsku adresu marketing@interbag.rs ,

 

2.  Na marketing@interbag.rs u periodu od 08-15h svakog radnog dana(za artikle kupljene u maloprodajnim objektima)

 

3. Na marketing@interbag.rsu periodu od 08-15h svakog radnog dana(za artikle kupljene u online prodavnici)

 

4. redovnom poštom na adresu -  Interbag Trade d.o.o Bulevar Zorana Djindjića 69, 11000 Beograd (sa naznakom „Za  Internet prodavnicu“)

 

5. U SLUČAJEVIMA  REKLAMACIJE, ODUSTANKA OD UGOVORA ILI ZAMENE ROBE, POVRAT ROBE VRŠI PREKO KURIRSKE SLUŽBE "CITY EXPRESS" ILI LIČNIM DONOŠENJEM U RADNJU. UKOLIKO KUPAC NIJE U MOGUĆNOSTI DA POŠALJE CITY EXPRESSOM, MOGUĆE JE POSLATI I DRUGIM KURIRSKIM SLUŽBAMA. 

KUPAC UKOLIKO ŽELI DA ODUSTANE OD KUPOVINE I ŽELI DA VRATI ROBU, PLAĆA POVRAT ROBE O SVOM TROŠKU CITY EXPRESS ILI NEKOM DRUGOM KURIRSKOM SLUŽBOM.

NAŠA KOMPANIJA PLAĆA POVRAT ROBE O SVOM TROŠKU KADA JE KUPAC PRIMIO ARTIKAL KOJI OŠTEĆEN ILI JE DOŠLO DO ZAMENE DRUGOG ARTIKLA KOJI NIJE PORUČEN.

 

Trgovac je dužan da pre zaključenja ugovora o prodaji robe ili pružanju usluga, potrošača na jasan i
razumljiv način u skladu sa zakonom obavesti o:

• postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ili usluge ugovoru; 
• načinu izjavljivanja reklamacije trgovcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja trgovca
po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu
saobraznosti; 

 

INTERBAG TRADE DOO je dužna da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.
INTERBAG TRADE DOO je odgovorna za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2. godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska
rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača.
Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada,
materijala, preuzimanja i isporuke, snosi INTERBAG TRADE DOO.

 

Prodavac će u roku od jednog radnog dana potvrditi da je reklamacija primljena.U roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, prodavac će pisanim ili elektronskim putem obavestiti potrošača o odluci (prihvaćena ili odbijena primedba potrošača u vezi sa saobraznošću artikla) u vezi sa reklamiranim artiklom, kao i o eventualnom načinu rešavanju reklamacije u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (povraćaj novca, odgovarajuće umanjenje cene, zamena ili popravka artikla). Reklamacija će biti rešena u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije. Prodavac će učiniti sve što je u njegovoj moći radi rešavanja sporne situacije, a sve u cilju otklanjanja predmetnih nedostataka.

U skladu sa članom 55. stav 11. Zakona, ukoliko Prodavac odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Potrošač može da ostvari svoja prava po osnovu saobraznosti u roku od 2 godine.

Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca.

1) Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca.

Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.

2) Prodavac je dužan da u slučaju da odbije reklamaciju:

• Pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču u slučaju odbijanja reklamacije. (obrazloženje prodavca u slučaju neprihvatanja reklamacije)
• dužan je da potrošača sveobuhvatno obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

3) Ukoliko je potrošač za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu
garancije.


4) Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od
dana podnošenja reklamacija potrošača. Prodavac je dužan da potrošaču bez odlaganja izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

 

Kao PRODAVAC dužni smo da potrošaču bez odlaganja izdamo pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdimo prijem reklamacije, odnosno da saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

CARPISA - BRENDO Interbag trade d.o.o © 2024. Sva prava zadržana. - Izrada internet prodavnice - Selltico.
https://www.brendo.rs/images/slider/1010.jpg ×