GoTech+

 besplatna poštarina za iznose preko 10.000 din.

ROK ZA ISPORUKE JE 10 radnih dana tokom sniženja.

 

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

 

 

 

Obaveze trgovca koje proizilaze iz ovog postupka:

 

 

1) da na prodajnom mestu vidno i jasno istakne obaveštenje da je po zakonu obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova;

2) pre zaključivanja ugovora dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti vansudskog rešavanja sporova;

3) ukoliko odbije reklamaciju dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem;

4) da učestvuje u postupku  vansudskog rešavanja potrošačkih sporova putem tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora.

 

 

Obaveštenje o pravu na rešavanje potrošačkog spora vansudskim putem 

 

 

Obaveštavaju se potrošači da imaju pravo na rešavanje potrošačkog spora vansudskim putem. Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu, a predlog može da se podnese tek nakon prijema odgovora na izjavljenu reklamaciju.

Trgovac je po zakonu obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova, koje po zakonu može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga. Izuzetno u opravdanim slučajevima kada je predmet spora složen, rok od 90 dana se može produžiti za najviše još 90 dana, o čemu telo zaduženo za rešavanje vansudskih potrošačkih sporova bez odlaganja obaveštava potrošača i trgovca.

Potrošač može odustati od daljeg učešća u vansudskom rešavanju potrošačkog spora do okončanja postupka.

 

„Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje.

Dostupna je na adresi https://vansudsko.mtt.gov.rs/adrbodies
Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi
pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora.


Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.


Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:

• u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih
usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja; 

• za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac; • na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;

• na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;

• u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača. Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.).

Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za
stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.” 

CARPISA - BRENDO Interbag trade d.o.o © 2024. Sva prava zadržana. - Izrada internet prodavnice - Selltico.
https://www.brendo.rs/images/banners/941.jpg ×